Network throughput analysis of IEEE 802.15.4 based on M/G/1/K queuing theory
GUO Ning MAO Jianlin WANG Rui QIAO Guanhua HU Yujie ZHANG Chuanlong
Journal of Computer Applications . 2014, (3): 619 -622 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2014.03.0619