Spectral embedded clustering algorithm based on kernel function
WANG Weidong, LIU Bing, GUAN Hongjie, ZHOU Yong, XIA Shixiong
Journal of Computer Applications . 2015, (3): 761 -765 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.03.761