Bluetooth location algorithm based on feature matching and distance weighting
LU Mingchi, WANG Shouhua, LI Yunke, JI Yuanfa, SUN Xiyan, DENG Guihui
Journal of Computer Applications . 2018, (8): 2359 -2364 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018020295