People counting method combined with feature map learning
YI Guoxian, XIONG Shuhua, HE Xiaohai, WU Xiaohong, ZHENG Xinbo
Journal of Computer Applications . 2018, (12): 3591 -3595 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018051162