Provable radio frequency identification authentication protocol with scalability
SHI Zhicai, WANG Yihan, ZHANG Xiaomei, CHEN Shanshan, CHEN Jiwei
Journal of Computer Applications . 2019, (3): 774 -778 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018081648