Reliable beacon-based and density-aware distance localization algorithm for wireless sensor network
QIAN Kaiguo, BU Chunfen, WANG Yujian, SHEN Shikai
Journal of Computer Applications . 2019, (3): 817 -823 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018071661