Secure electronic voting scheme based on blockchain
WU Zhihan, CUI Zhe, LIU Ting, PU Hongquan
Journal of Computer Applications . 2020, (7): 1989 -1995 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019122171