Medical insurance fraud detection algorithm based on graph convolutional neural network
YI Dongyi, DENG Genqiang, DONG Chaoxiong, ZHU Miaomiao, LYU Zhouping, ZHU Suisong
Journal of Computer Applications . 2020, (5): 1272 -1277 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019101766