Outlier detection algorithm based on graph random walk
DU Xusheng, YU Jiong, YE Lele, CHEN Jiaying
Journal of Computer Applications . 2020, (5): 1322 -1328 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019101708