Attention fusion network based video super-resolution reconstruction
BIAN Pengcheng, ZHENG Zhonglong, LI Minglu, HE Yiran, WANG Tianxiang, ZHANG Dawei, CHEN Liyuan
Journal of Computer Applications . 2021, (4): 1012 -1019 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020081292