Dual-channel night vision image restoration method based on deep learning
NIU Kangli, CHEN Yuzhang, SHEN Junfeng, ZENG Zhangfan, PAN Yongcai, WANG Yichong
Journal of Computer Applications . 2021, (6): 1775 -1784 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020091411