d-PBFT:detection consensus algorithm for alliance blockchain
LIU Yu, ZHU Chaoyang, LI Jinze, LAO Yuanji, QIN Tuanfa
Journal of Computer Applications . 2021, (3): 756 -762 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020060900