Research and application progress of blockchain in area of data integrity protection
GAO Haoyu, LI Leixiao, LIN Hao, LI Jie, DENG Dan, LI Shaoxu
Journal of Computer Applications . 2021, (3): 745 -755 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020060912