Application of improved DeepLabV3+ model in mural segmentation
CAO Jianfang, TIAN Xiaodong, JIA Yiming, YAN Minmin
Journal of Computer Applications . 2021, (5): 1471 -1476 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020071101