Knowledge graph survey: representation, construction, reasoning and knowledge hypergraph theory
TIAN Ling, ZHANG Jinchuan, ZHANG Jinhao, ZHOU Wangtao, ZHOU Xue
Journal of Computer Applications . 2021, (8): 2161 -2186 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021040662