High-precision classification method for breast cancer fusing spatial features and channel features
XU Xuebin, ZHANG Jiada, LIU Wei, LU Longbin, ZHAO Yuqing
Journal of Computer Applications . 2021, (10): 3025 -3032 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020111891